PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ

PODLE ZÁKONA č. 170/2018 Sb.

 

 

STŘET ZÁJMŮ

 

Základní ustanovení

 

1. Předmět a cíl pravidel řízení střetu zájmů

 

Společnost Lautier & Partners s.r.o., IČ: 61461130, se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2311/16, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283 64 (dále jen „Společnost“) jako samostatný zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“).

 

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

 

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů klientů a potenciálních klientů Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících institucí apod.).

 

Aktuální Pravidla řízení střetu zájmů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

 

Vedení Společnost nejméně jednou ročně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a případně provádí jejich aktualizaci.

 

2. Definice některých pojmů

 

·         Vázaným zástupcem se rozumí vázaný zástupce ve smyslu Zákona

 

·         Zaměstnancem se rozumí osoba, která je se Společností v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiném podobném vztahu (dále společně jen „Pracovníci“)

 

3. Případy střetu zájmů ve Společnosti

 

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

 

·         Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, Zaměstnanci a vázanými zástupci a klienty a potenciálními klienty Společnosti;

 

·         osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně vázanými zástupci a klienty a potenciálními klienty Společnosti;

 

·         osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a klienty a potenciálními klienty Společnosti;

 

·         klienty nebo potenciálními klienty Společnosti navzájem.

 

 

4. Zjišťování střetu zájmů

 

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 3. Pravidel řízení střetu zájmů:

 

·         má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu klienta či potenciálního klienta;

 

·         má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek služby nebo zprostředkovaného obchodu na úkor klienta;

 

·         může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta;

 

·         má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem jiného klienta nebo skupiny klientů před zájmy daného klienta;

 

·         podniká ve stejném oboru jako klient;

 

·         dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována klientovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

 

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy klienta před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených v článku 3. Pravidel řízení střetu zájmů. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi klienty navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto klienty. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může klientovi odmítnout provedení služby.

 

5. Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

 

·         ve vztahu ke konkrétním službám poskytovaným Společností sleduje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů;

 

·         věnuje pozornost předcházení a řízení střetů zájmů, aby nedocházelo k poškození zájmů klienta;

 

·         zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob  vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují zprostředkování pojištění

 

 

 

·         stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat nebo poskytovat dary a výhody a jak postupovat při přijímání a poskytování darů a výhod;

 

 

6. Sdělování střetu zájmů

 

Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů.

 

Sdělování střetů zájmů klientům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů klientů.

 

V těchto případech je Společnosti povinna před zprostředkováním pojištění klienta o střetu zájmů informovat. Sdělení obsahuje:

 

·         informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů klienta bude zabráněno;

 

·         konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při službě zprostředkování pojištění;

 

·         vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;

 

·         vysvětlení rizik, která pro klienta v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.

 

Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby klient mohl využití služby, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne klientovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky), případně na internetových stránkách Společnosti.

 

 

7. Škodlivý střet zájmů

 

V případě, že by došlo při poskytování služeb (zprostředkování pojištění) k situaci, ze které vzniká nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů (škodlivý střet zájmů), společnost takovou službu neposkytne.

 

 

8. Hlavní případy střetu zájmů

 

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

 

Zprostředkování pojištění

V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti a klienta, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.

 

 

Pobídky

 

9. Definice pobídky

 

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování služby zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu klientů nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

 

Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

 

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:

 

-        Klientské pobídky

Pobídky, které jsou hrazeny klientem, za klienta nebo jsou vypláceny klientovi, kterému je služba určena.

 

-       Provozní pobídky

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.

 

Mezi tyto pobídky patří např.:

-  platby za účetnictví, právní a daňové služby,

-  náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči klientům (tisk informačních sdělení atd.),

-  poštovní a jiné poplatky za komunikaci,

-  poplatky spojené s vedením účtu v bance,

-  školení předepsaná právními předpisy (např. AML),

-  pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.

 

-       Ostatní pobídky

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění zákonných následujících kumulativních podmínek.

 

-          Klient byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.

-          Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby

-          Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

 

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců) vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

 

10. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

 

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

 

Zprostředkovní pojištění

Odměna (provize) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti. Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.

Na žádost Zákazníka Společnost upřesní způsoby svého odměňování.

 

Dary a jiné výhody

 

Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, zájezdy, kulturní akce, poskytnutí mobilního telefonu) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat službu zprostředkování pojištění s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být informováno vedení Společnosti.

Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících finančních institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.

Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody klientům. Jménem Společnosti, lze poskytovat klientům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny statutárním orgánem Společnosti.

Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení pracovních povinností.

 

 

 

 

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ

 

Společnost provádí svou činnost prostřednictvím zaměstnanců, vedení Společnosti a vázaných zástupců.

 

Vázaní zástupci pracují ve Společnosti v standardním obchodním vztahu a jejich odměna je tak závislá pouze na jejich výkonnosti a činí vždy procento z makléřské přijaté provize. Společnost je nijak nemotivuje nad rámec smlouvy uzavírat obchodní případy, které by mohly odporovat morálním zásadám, etice, či by odporovali vnitřním předpisům Společnosti a neváže případnou odměnu na počet sjednaných obchodních případů.

 

Zaměstnanci pracují za sjednanou mzdu. Jejich případná odměna je závislá na plnění pracovních úkolů a hodnocení vedení Společnosti. Společnost je nijak nemotivuje nad rámec pracovní smlouvy uzavírat obchodní případy, které by mohly odporovat morálním zásadám, etice, či by odporovali vnitřním předpisům Společnosti a neváže odměnu na počet sjednaných obchodních případů

 

 

V Hodoníně, dne 15.11.2022

        

Lautier & Partners s.r.o.